Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Quảng Trường Quỷ VIP 19 PK - 18 NONPK 19:15
Boss Hoàng Kim Trừ sub 1 và sub event 20:00
Huyết Lâu VIP 19 PK - 18 NONPK 20:25
Hỗn Nguyên Lâu Trừ sub 1 và sub event 21:00
Thỏ Ngọc 19 PK - 18 NONPK 21:10
Thợ Săn Master 19 PK - 18 NONPK 21:45
Quỷ Xương 19 PK - 18 NONPK 23:05
Phù Thuỷ Trắng 2 - 3 00:00
X2 EXP Trừ sub 1 và sub event 00:00
Tháp Tinh Luyện Trừ sub 1 và sub event 00:00
Happy Hour Trừ sub 1 và sub event 00:30
Rồng Đỏ 2 - 3 01:00
Summer 19 PK - 18 NONPK 09:10

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT THIÊN TƯỚNG!